محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند گوهر و مروارید می فروخت و آن گوهر ملک او بود ، دلیل که خداوند علم و دین است و با همه کس نیکی و احسان کند . اگر خداوند دین نباشد ، دلیل که خداوند غلامان شود و به قدر و قیمت گوهر او را مال حاصل شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر مصلح و مستور بود و دید گوهرها می فروخت ، دلیل که او را علم و دین حاصل شود .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید جوهر بر لباس کسی پاشیده می شود ، علامت آن است که شک و حسد و حقارت دیگران ، به شما آسیب وارد می کند .

2ـ اگر دختری درخواب جوهر ببیند ، علامت آن است که فریب کسی را خواهد خورد .

3ـ اگر در خواب انگشتان خود را جوهری ببینید ، نشانة آن است که با حسادت می کوشید به دیگری صدمه بزنید . اما اگر جوهر قرمز باشد ، نشانة آن است که اتفاق بسیار بدی برای شما رخ خواهد داد .

4ـ اگر خواب ببینید قلم خود را جوهر می کنید ، نشانة آن است که با افرادی شرور دوست می شوید و به کاری پست و نادرست تن می دهید .

5ـ دیدن شیشه های جوهر در خواب ، نشانة داشتن علایقی بیهوده است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید