ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند جو تر یا خشک یا پخته همی خورد ، دلیل که خیری اندک به وی رسد . اگر کسی بیند جو داشت یا کسی بدو بخشید ، دلیل که به قدر آن خیر و نیکی بدو رسد و ، دلیل بر تندرستی است . اگر بیند جو در زمین می کاشت ، دلیل که وی را مال جمع گردد و کاری کند که خدای تعالی از او خشنود شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

جو درخواب دیدن ، مال بود ، که آسان به دست آید

جو فروش به خواب دیدن ، مردی است که دنیا را بر دین اختیار کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

جو نیز مانند گندم از نعمات بزرگ و از برکات باریتعالی است . چنان چه در خواب ببینید جو دارید ، به هر میزان و مقدار که باشد نیکو است زیرا می گوید که نعمت و برکت می یابید و خیر به شما می رسد . اگر در خواب ببینید که جو کاشته اید اما سبز نشده یا تنگ روئیده با مشکلات و شکست روبه رو می شوید . اگر در عالم خواب مشاهده کنید که جو کاشته اید اما پرندگان از آن می خورند و شما می خواهید آن ها را برانید کاری می کنید که مردم درباره شما حرف می زنند . گرد شما جمع می شوند . ابن سیرین نوشته جو داشتن نشان سلامت است و در نفایس جو فراخی نعمت ذکر گردیده و تذکر داده شده که دیدن دانه های جو بر سنبله و ساقه مال و پول و نعمت است که به بیننده خواب می رسد . اگر در خواب ببینیدکه جو را در مزرعه کشت می کنید از شخصیتی و از مردی بزرگ به شما سود فراوان می رسد و چنان چه ببینید که جو را خرمن می کنید از جائی که امید ندارید پولی به شما می رسد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن جو در خواب ، علامت روبرو شدن با حوادثی دلپذیر است . اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که در سایة اوضاع مالی بهتر افراد خانواده اش راحت و بی دردسر زندگی خواهند کرد .

2ـ دیدن جوهای گندیده در خواب ، علامت آن است که غم و اندوه جای امیدهای درخشانتان را خواهد گرفت .

3ـ اگر دختری در خواب جو ببیند ، علامت آن است که با معاشرینی لایق و ثروتمند دیدار خواهد کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید