محمدبن سیرین گوید :

جگر در خواب ، مال پنهان بود . اگر بیند جگر مردم است ، دلیل که مال پنهان کرده بیابد و هزینه نماید . اگر بیند بسیار جگر پخته یا بریان کرده او را حاصل شده ، یاخام ، دلیل است گنج بیابد و جگر گاو و گوسفند هم ، دلیل بر مال و نعمت است و بعضی از معبران گویند : جگر در خواب دیدن ، دلیل بر فرزند است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن جگر در خواب بر سه وجه است .

اول : فرزند و مال .

دوم : دوست ، که به جای فرزند بود .

سوم : علم .

اگر بیند که از خانه او جگر بیرون می آوردند و یا آتش جگرها را سوزاند . دلیل است پادشاه گنج و مال او بستاند .

اگر این خواب عالمی بیند ، دلیل که علم ها را جمله فراموش نماید .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

از رسول خدا صلی الله الیه و آله و سلم روایت شده که فرموده اند ( أَوْلَادُنَا أَکْبَادُنَا ) یعنی فرزندان ما مثل جگر ما هستند . به همین علت معبران اسلامی نوشته اند که جگر در خواب فرزند است و مشاهده آن به نحوی با فرزندان بیننده خواب ارتباط پیدا می کند . جگر در خواب آن چیزی است که بیشتر دوست داریم و چون پول هم از آن جمله چیزهاست و در تحصیل و حفظ آن زیاد می کوشیم در خواب ما به صورت جگر متجلی می شود . ابن سیرین نوشته جگر در خواب علم غیب است ولی بیشتر معبدان معتقد ند که جگر در خواب پولی است نهفته و پنهان که یا دیگری آن را ذخیره کرده و یا به دست خودمان انباشته و جمع شده است . حتی نوشته اند که اگر کسی در خواب ببیند که جگر گاو یا گوسفند بریان به مقدار زیاد پیش روی خود نهاده و می خورد گنج می یابد . به هر حال جگر همان پول است که حیات دسته ای از مردم به آن بستگی دارد . اگر در خواب دیدید که جگر دارید و آن جگر گوسفند یا گاو متعلق به شما است به پول می رسید یا به چیزی دسترسی می یابید که چشم به راه آن هستید و زیاد دوستش دارید . خوردن جگر نیز همین تعبیر را دارد . اگر به خواب دیدید که جگر به سگ می دهید مال خود را تلف می کنید یا در راهی بیهوده مصرف می نمائید . اگر در خواب دیدید که جگر دارید و آن را قطعه قطعه به گربه می دهید زنی مال شما را به همان نحو ذره ذره از بین می برد . اگر در خواب دیدید که گربه ای جگری از خانه شما دزدید و برد خواب شما می گوید زنی به تمهید و نیرنگ مال شما را می برد ولی اگر خودتان با میل و رغبت جگر را به گربه دادید زنی فریبتان می دهدو مال و پولتان را می برد یا خرج او می کنید . جگر توزیع کردن نیز همین تعبیر را دارد و می گوید که مال خودتان را هدر می دهید و تلف می کنید . جگر گوسفند در خواب نعمت است و جگر گاو فراخی روزی است . به هر حال جگر در خواب دیدن بد نیست مگر این که احساس کنید جگر انسان است که لئامت دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید