منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

جیب و پول مرادف یک دیگرند و جیب نمایانگر درآمد مستمر شما است . چنانچه کارمند و حقوق بگیر هستید حقوقی که ماهانه می گیرید و اگر کاسب هستید سودی که روزانه عاید شما می شود . جیب در خواب نمایشگر این درآمد و حقوق است . اگر لباسی داشتید که جیب های پر داشت بی آن که بدانید در جیب های خود چه دارید خواب شما می گوید که موقعیت کنونی شما به همین شکل ادامه دارد و می توانید مطمئن باشید که روزگارتان عادی سپری می شود . ولی اگر در خواب جیب های پر دارید و می دانید در آن آت و آشغال ریخته و انباشته اید خواب شما می گوید تلاش عبث و بیهوده می کنید و وضع قابل اطمینانی نخواهید داشت و دگر گونی نا مطلوبی در زندگی شما پدید می آید . اگر در خواب ببینید که جیب شما سوراخ است زیان مالی می بیند . اگر جیب شما پشت و رو شده باشد به مال شما دستبرد می زنند . اگر لباستان چندین جیب غیر معمول و زیاد داشته باشد آزمند می شوید و به مال دیگران دست درازی می کنید . اگر ببینید که چیزی از زمین بر می دارید و در جیب می نهید پولی نصیب شما می شود . روی هم رفته دیدن جیب در خواب نیکو است مگر این که پاره یا سوراخ باشد .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن جیب لباس خود در خواب ، نشانة آن است که وسوسه هایی شیطانی بر علیه شما شکل خواهد گرفت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید