منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

جیرجیرک در خواب ما دشمنی است ضعیف و ناتوان که بیش از آن چه بتواند عملا شما را آزار بدهد با سخنانش و یاوه گویی هائی که می کند و شایعاتی که می پراکند که موجب رنج و عذاب شما می شود . کشتن جیرجیرک پیروزی بر همان دشمن ضعیف است . این دشمن چنان است که وقتی از بین رفت اثر یاوه های قبلی او نیز از بین می رود . چنان چه در خواب احساس کنید صدای جیرجیرک می شنوید چه از شنیدن آن ناراحت شوید و چه نشوید ، کسی پشت سر شما بد می گوید و عیب جوئی می کند و نقاط ضعف شما را بر ملا می سازد . اگر از صدای جیر جیرک در خواب خوشتان بیاید یکی از نزدیکان شما دانسته یا ندانسته با شما دشمنی می کند . این دشمن کسی است که شما دوستش دارید و ناراحتی او را نمی خواهید . اگر از صدای جیرجیرک خوشتان نیاید کسی با شما دشمنی می کند که او را می شناسید اما محبتی نسبت به او ندارید فقط قادر به جلوگیری از یاوه سرایی هایش نیستید . اگر در خواب احساس کنید که تعداد زیادی جیرجیرک صدا می کنند همه مردم پشت سر شما بد می گویند که باید در اعمال خود تجدید نظر کنید . اگر جیرجیرک درلباس شما بود یکی از محارمتان با شما دشمنی می کند و اگر در رختخواب شما بود همسرتان از شما بد می گوید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ شنیدن صدای جیرجیرک در خواب ، نشانة شنیدن اخبار غم انگیز است . شاید خبر مرگ دوستی را می شنوید .

2ـ دیدن جیرجیرک در خواب ، علامت دست به گریبان شدن با فقر و تنگدستی است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 100
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید