منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن حاجی فیروز در خواب میمون و مبارک است چرا که وجود او در معابر و کوچه ها از رسیدن بهار خبر می دهد و بهار نیز فصل تجدید حیات طبیعت می باشد . اگر دیدید حاجی فیروز به در خانه شما آمده از عزیزی دور افتاده ، یا از مسافری خبر می یابید . اگر از حاجی فیروز چیزی گرفتید دینی به گردنتان می افتد و بدهکار و وامدار می شوید . اگر حاجی فیروز می خواند و می رقصید و شما به تماشای آن ایستاده بودید مرتکب گناه می شوید و این گناهی است از جمله معاصی پنهان .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید