منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در مورد لک لک در حرف ـ ل ـ نوشته ام و این جا توضیح زیاد لازم به نظر نمی رسد فقط از این نظر که هیچ کلمه ای ساقط نشده باشد مختصری ذکر می کنیم . لک لک از مرغان کوچ کننده و مهاجر است که بر نقاط مرتفع شهری و بین مردم لانه می سازد و هر سال در فصل شکوفایی و طراوت طبیعت از دور دست ها به لانه اش مراجعت می کند و تا پاییز می ماند ، علت این که این مرغ را حاجی نامیده اند این است که مردم ایران فکر می کردند لک لک در فصولی که ناپدید می شود و مهاجرت می کند به خانه خدا و به زیارت کعبه می رود و چون باز می گردد حاجی شده است ، این است که او را حاجی لک لک نامیده اند . دیدن حاجی لک لک در خواب تعبیر مرغان مهاجر را دارد و میمون و مبارک است . برای اطلاع بیشتر به حرف ـ ل ـ کلمه لک لک نگاه کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید