محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند دست در حجر الاسود می مالد و اقتدا به امام کرد ، دلیل که از اهل حجاز او را خیر و منفعت رسد . اگر بیند حجر الاسود پراکنده است ، دلیل که بدمذهب و بی اعتقاد و بیباک است . اگر بیند حجر الاسود را باز جای خود نهاد ، دلیل که باز به راه صلاح آید . اگر بیند از آب زمزم می خورد ، دلیل که چیز گم شده را بازیابد به زودی .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند حجر الاسود را بوسه می داد و روی در آن می مالید ، دلیل که او را خیر و منفعت زیاده شود و میل به خیرات و اهل صلاح کند و با علما پیوندد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید