اگر دید در کعبه بود ، دلیل که زیارت کند . اگر مکه را آبادان دید ، دلیل مال بود . اگر خراب بیند به خلاف این بود .

محمد بن سیرین گوید :

اگر به خواب بیند که به حج همی رفت ، دلیل که خدای تعالی او را حج روزی کند ، اگر بیمار است عافیت یابد ، اگر وام دارد وامش گذارده گردد ، اگر بیم دارد ایمن شود ، اگر در سفر است به سلامت بازآید . اگر بیند که به حج همی رفت و حج از وی فوت شد ، دلیل که عمرش دراز شود و کارش به نظام بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند در حرام لبیک می زد ، دلیل که او را ترس و بیم است . اگر بیند حج بر وی واجب شد ، لیکن قصد حج نمی کرد ، دلیل که در امانت خیانت کند . اگر بیند روز عرفه است ، دلیل که با کسی صلح کند . اگر بیند در کعبه نماز می کرد ، دلیل که از بزرگان و مهتران کارش نیکو شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

حج کردن در خواب بر هفت وجه است .

اول : تزویج ( ازدواج ) کردن .

دوم : کنیزک خریدن .

سوم : زیارت پادشاه کردن .

چهارم : نیکوئی بر مردمان .

پنجم : سعی کردن در کار خیر .

ششم : مزد و ثواب نمودن .

هفتم : به صحبت وهمنشینی اهل علم است .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن حج گزاردن تزویج و شادی باشد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید که خودتان حاجی شده اید از شر و ترس و بلا ایمنی می یابید و اگر در خواب ببینید که دیگری حاجی شده است هم برای شما خوب است و هم برای آن که از حج بازگشته و مبشر خیر و صلاح و امنیت خاطر است و برای کسی که از حج آمده سلامت و امنیت حاصل می گردد . البته اگر آشنا باشد . و اگر بیگانه و نا آشنا باشد نتیجه خواب متوجه بیننده آن است . اگر در خواب دیدید که همسرتان حاجیه شده در این صورت خواب شما بشارت می دهد که از همان زن فرزندی صالح می آورید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید