محمدبن سیرین گوید :

حد زدن در خواب ، دلیل بر فراهم کردن کار زنان کند . اگر بیند که او را حد می زند ، تاویلش به خلاف این است .

جابر مغربی گوید :

اگر کسی را بیند حد می زدند ، بیننده را نیک است و نیز دلالت بر صلاحیت او بود و صاحب خواب اگر مفسد است ، دلیل بر رنج و اندوه است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید