به تازی جای امن و ایمنی است . اگر بیند که در حرم کعبه بود ، دلیل که از آفات دنیا ایمنی یابد و او را حج روزی شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند در حرم پادشاه یا در حرم مردی بزرگوار شد ، دلیل که از شر پادشاه ایمن شود و باشد که از پادشاه چیزی بدو رسد و معبران گویند : او را حاجت افتد به اهل آن حرم . اگر بیند پادشاه او را در حرم خویش خواند و آنجا مقیم شد ، دلیل که کارهای پادشاه شروع کند و کارها کند که او را بدنامی حاصل شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر بیند به حرم پادشاهی عادل رفت ، دلیل که موفق به انجام کارهای مفید می شود . .

اگر بیند به حرم پادشاهی ظالم رفت ، دلیل که کاری کند که ازآن کاربد نام گردد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید از حرمی محافظت می کنید ، نشانة آن است که بیشترین نیروی خود را صرف اعمال نادرست می کنید ، اگر تمایلات خود را اصلاح کنید ، زندگی سعادت حقیقی را به شما اهدا خواهد کرد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند ساکن حرم است ، نشانة آن است که گرایش به انجام کارهایی غیرقانونی خواهد داشت .

3ـ اگر زنی خواب ببیند سو گلی حرم است ، علامت آن است که دیگران ترجیح می دهند بیشتر با او همنشین باشید تا با دیگران .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید