محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی در خواب بیند که حساب می کرد با کسی دیگر دلیل که در محنت و عذاب افتد و خود را به کار زشتی بدارد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند در قیامت حق تعالی با وی حساب می کرد و حساب بر وی آسان است ، دلیل بر رستگاری و خیر کند . اگر به خلاف این است ، بد باشد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

حساب قیامت را درخواب دیدن بر شش وجه است .

اول : پادشاه ظالم .

دوم : نگرانی و دل مشغولی .

سوم : سختی و رنج .

چهارم : بدحالی .

پنجم : اندوه وعزا ومشقت .

ششم : عمر کوتاه .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید