محمدبن سیرین گوید :

اگر دید به حصاری اندر شد ، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود . اگر بیند از حصار بیرون آمد یاکسی او را از حصار بیرون کرد ، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند که در حصاری محکم بود و آن حصار ملک او بود ، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود . اگر بیند از حصار بیرون آمد به خلاف این است .

جابر مغربی گوید :

اگر کسی خود را درحصار بیند نعمت و روزی بر وی فراخ گردد و ، دلیل بر خیر و صلاح دین است . اگر به خلاف این است ، دلیل بر تباهی حال و بستگی کارهای او بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید