محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند حصیر داشت یا کسی بدو داد ، دلیل که به قدر بزرگی و کوچکی حصیر خیر و منفعت بدو رسد . اگر بیند حصیر می بافت ، دلیل که عاشق و مبتلا شود بر زنی اگر بیند حصیری که می بافت دون و کم بها بود ، دلیل که آن زن بی اصل و درویش است . اگر بیند حصیر پاکیزه و قیمتی بود ، دلیل که زن محتشم و اصیلی بود .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که حصیر می بافت و می فروخت ، دلیل که او را غم و اندوه رسد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن حصیر در خواب بر سه وجه است

اول : زن .

دوم : منفعت به قدر و قیمت آن حصیر .

سوم : انجام کاری که از آن وی را ملامت رسد و بدنامی حاصل شود .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن حصیر در خواب ، نشانة اندوهگین شده و سردرگمی است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید