محمدبن سیرین گوید :

حقنه کردن در خواب در خشم شدن باشد و از حالی به حالی ، چنانکه از سخن آن بی خویشتن شود و بعضی معبران گویند : حقنه کردن در خواب نیکی شدن عیش و روزی باشد .

جابر مغربی گوید :

حقنه در خواب ، دلیل بر بازگشتن کاری بود به خداوند خواب که صلاح آن است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر کسی به خواب دید او را حقنه کردند و از آن حقنه او را رنج و زیانی رسید ، دلیل بود بر بدی احوال وی . اگر به خلاف این بیند ، دلیل بر عز و منفعت است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید