محمدبن سیرین گوید :

حقه درخواب زن است یا کنیزکی خرد . اگر بیند حقه او بشکست یا ضایع شد ، دلیل که او را ازن زن جدا به مرگ یا به زندگانی .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند حقه داشت منقش کرده و پاکیزه ، دلیل که زنی توانگر به زنی گیرد و از او منفعت یابد . اگر به خلاف این بیند ، دلیل که زنی زشت روی و درویش بخواهد یا کنیزک خرد بدین صفت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید