محمدبن سیرین گوید :

حلاج در خواب مرد قوی بود که کارهای مردمان به دست او گشاده شود . اگر بیند که حلاجی می کرد ، دلیل که او را با مردی به این صفت که گفتیم صحبت افتد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

حلاجی در خواب بر دو وجه بود .

اول : منفعت .

دوم : گشایش کارهای فرو بسته .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید