لوک اویتنهاو می گوید :

حلقه ازدواج : دوستی

گم کردن آن : دردسر و ناراحتی ، رنجش

هدیه گرفتن : خوشبختی خانوادگی ، وفاداری

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر دختری خواب ببیند حلقة ازدواجش پر زرق و برق و درخشان است ، علامت آن است که شوهر آیندة او مردی وفادار و مهربان خواهد بود .

2ـ اگر خواب ببینید حلقة ازدواج خود را جایی گم کرده اید ، علامت آن است که اندوه فراوانی به زندگی شما راه خواهد یافت .

3ـ اگر در خواب حلقة ازدواج را در انگشت یکی از دوستان یا آشنایان خود ببینید ، علامت آن است که اصول اخلاقی را زیر پا می گذارند و به تفریحات نامشروع می پردازید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید