دیدن حلوا در خواب ، غم و اندوه بود و خوردنش بیماری .

محمدبن سیرین گوید :

حلوا در خواب مال بود ، که به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود . حلوای خشک دلیل بر مال و اندوه کند ، به جهت زعفران که در آن بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

رویای خوردن حلوا را بر سه وجه تعبیر باشد :

1 . سخن دلبذیر

2 . مال

3 . دستیابی به مراد و حاجتی که در دل دارد

حلوا درخواب مال بسیار است و دین خالص . خوردن یک لقمه از آن ، دلیل فرزند بود . خوردن حلوائی که در آن مغز بادام یا مغز باشد ، دلیل که از مردی بخیل به او چیزی رسد به قدری که خورده .

جابر مغربی گوید :

حلوا خوردن در خواب ، دلیل است که به قدر آن مال حاصل گردد چون زردی زعفران در آن نباشد . اگر سفید بود بهتر بود و حلوا فروش در خواب مردی لطیف زبان و خوش طبع بود .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن حلوا ها تعلق بخشدلی وتندرستی دارداز غم و رنج بیرون آید

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید