محمدبن سیرین گوید :

حمالی در خواب خطر بود از جهت گناه و معصیت بسیار .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند حمالی بهر دیگران می کرد بی اجرت و کرایه ، دلیل که با مردی خیر و احسان کند و آن به صاحب خواب بازگردد . اگر دید حمالی می کرد و مزد می گرفت ، دلیل غم و اندوه است خاصه بار گران باشد و از آن گرانی او را رنج و غم رسد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید