ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند حنا بر دست و پای خود می نهد ، دلیل که خویشان و اهل بیت خود را بیاراید و مزین کند ، لیکن در دین وی را کراهت بود و بعضی گویند حال خویشان و اهل بیت پوشیده کند . اگر این خواب را کسی بیند که حنا بستن او را نشاید ، دلیل که او را غم و اندوه رسد ، لکن زود فرج یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

حنا بستن در خواب بر سه وجه است .

اول : آرایش خویشان وبستگان .

دوم : پوشاندن اهل بیت .

سوم : غم و اندوه .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید