بوی خوشی است که بر مرده پراکنند .

محمدبن سیرین گوید :

اگر حنوط بر وی پراکنند ، دلیل که تائب شود و به خدای تعالی بازگردد . اگر این خواب را کسی بیند که مصلح بود ، دلیل که از ترس و بیم ایمن گشته از غم ها فرج یابد و کارها به مرادش شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که حنوط خوش باز کرد ، ستایش مردم است با خطر ، زیرا بعضی زا معبران گفته اند : نیکنامی بود بر اهل بیت و خویشان به اندازه حنوط .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید