محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند قیامت برخاست و خلق نزدیک حوض کوثر جمع می کردند ، دلیل که پادشاهی پیدا شود در میان خلق عدل و داد کند . اگر بیند از حوض کوثر یک جام بخورد ، دلیل که مرگ او بر مسلمانی است . اگر بیند پیرامون حوض کوثر می گشت و آب می خواست و آب ندادند ، دلیل که دشمن اولاد پیغمبر باشد . اگر بیند حضرت رسول صلی الله علیه و آله او را آب داد و بخورد ، دلیل که از شفاعت بهره یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند نامش در حوض کوثر نوشته بودند و جامی بستد و از آن آب می خورد ، دلیل که او را با عالمی بزرگ صحبت افتد و از آن عالم او را منفعت دو جهانی حاصل شود .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند از حوض کوثر آب می خورد ، لکن آب وی تیره و ناخوش است ، دلیل که بیننده منافق بود و او را از اخبار و قرآن هیچ خبر نباشد و اعتقادش بد است و دین اسلام در پیش وی حقیر و خوار است . اگر بیند حوض کوثر به آن طریق است که در اخبار آمده و از جمله آب حوض کوثر می خورد ، دلیل که او را نزد حق تعالی قدری و محلی است و از جمله بزرگان دین است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 10
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید