محمدبن سیرین گوید :

اصل حوض در خواب علم ودانش است . اگر بیند خویشتن با آب حوض همی شست ، دلیل که توفیق یابد و ازگناه و عصیان باز ایستد . اگر دید همه آب حوض فرو برد و آن آب او خوش آمد ، دلیل که عمر خود به سلامت گذراند و مالش زیاد شود . اگر اهل علم است علمش زیاد شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند تن و جامه خود به حوض می شست ، دلیل که اهل بیتش توبه کنند وسیرت نیک و راه دین جویند . اگر بیند جامه خود به حوض بشست و پلیدی ازجامه در زیر آب ظاهر گشت ، دلیل که به علم کار نکند و به بدی در میان خلق مشهور شود . اگر بیند کنار حوض سبز رسته بود ، دلیل که از علم خود منفعت یابد و مردم نیز از علم او منفعت یابند ، خاصه که حوض ملک او باشد . اگر بیند حوض ملک او نبود و از آن مسلمین بود زیاده و نقصان آن حوض به علمای آن دیار باز گردد یا به کسی که در آن شهر حاکم بود . اگر بیند آب حوض تیره و تلخ بود ، دلیل بر غم و اندوه کند .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند آب حوض همی خورد مال یابد از مردی توانگر و عاقبت کارش نیک است و مال یابد به قدر بزرگی حوض .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن حوض در خواب بر چهار وجه است .

اول : مردم با منفعت .

دوم : مردی توانگروثروتمند .

سوم : مال جمع کردن .

چهارم : عالمی که از او کسب علم کنند و بهره مند شوند .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن حوض در خواب ، نشانة ثابت ماندن شانس و اقبال شما و روبرو شدن با اتفاقاتی هیجان آمیز است .

2ـ اگر خواب ببینید آب حوض گل آلود است ، نشانة آن است که درگیر مشاجرات خانوادگی خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید