لوک اویتنهاو می گوید :

حیوانات : خوشبختی ، ثروت

اهلی کردن حیوانات : بهره

غذا دادن به حیوانات : احساس رضایت

حیوان خشک شده : شما خود را برای هیچ و پوچ نگران کرده اید

حیوانات وحشی : مشکلات

حیوانات خانگی : آسایش

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید