محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند خاج بخرید یا کسی بدو داد ، دلیل که در دین او خلل است و میلش به کافری بود . اگر بیند خاج در گردن داشت ، دلیل که اعتقادش در دین درست است . اگر بیند که خاج می پرستید ، دلیل که خدای تعالی شریک آورد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند که شخصی خاج به وی داد و او آن خاج را بشکست یا از خانه بیرون انداخت ، دلیل که دین اسلام بر دل او محکم بود و کافران را دشمن است . اگر بیند که خاج را بوسه داده و عزیز می داشت تاویلش به خلاف این است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید