محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند او را خارش تن پدید آمد ، دلیل که طلب خویشان کند و از ایشان غم واندوه بیند .

ابراهیم کرمانی گوید :

خارش تن ، دلیل است بر بازجستن احوال خویشان .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر در خواب ببیند که از خارش تن به او رنج و گزند می رسید ، از خویشان و بستگان به او زحمت و اذیت می رسد . .

اگر ببیند از خارش تن آزاری به او نرسید ، از ناحیه خویشان و بستگان به او زحمت و آزاری نمی رسد . .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید