محمدبن سیرین گوید :

خارپشت درخواب ، دشمنی است زشت دیدار و بدخوی . اگر بیند خارپشت را بکشت ، دلیل که دشمنی را قهر کند . اگر بیند که گوشت خارپشت میخورد ، دلیل که به قدر آن از مال دشمن بخورد . اگر بیند خارپشت او را بگزید ، دلیل است از آن کس وی را گزند رسد ، خاصه بیند که از زخم آن ، خون همی رفت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید