در خواب وام است . اگر بیند خاری دراندام او فرو شد یا کسی دروی زد ، دلیل که از کسی وام ستاند و به قدر رنج و زحمت آن خار از آن کس سخن ناخوش شنود . اگر بیند او خاری در اندام کسی زد ، دلیل که او وامی به کسی دهد و سخن تلخ بگوید .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند خار بسیار داشت و اندامش از آن خار گزند نمی یافت ، دلیل که وام بسیار دارد ، ولکن جمله گذارده شود و هیچ رنج به وی نرسد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن خار در خواب بر سه وجه است .

اول : قرض و وام .

دوم : دشمنی .

سوم : سختی ودشواری کارها .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید