محمدبن سیرین گوید :

خاشاک درخواب مال و نعمت است مردم عامه را . اگر بیند در خانه وی خاشاک بسیار است یا او در میان خاشاک مقیم گردید ، دلیل که بر قدر آن وی را مال و نعمت رسد . اگر بیند خاشاک را باد ببرد یا آتش بسوخت ، دلیل که پادشاه مال او بستاند . اگر بیند که خاشاک در تنور یا در زیر دیگ می سوخت ، دلیل که مال خویش را هزینه کند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند از صحرا خاشاک می آورد و به خانه می برد ، دلیل است به قدر آن او را از سفر مال حاصل گردد . اگر بیند در شهری یا کوچه ای باد خاشاک می آورد ، دلیل که آن موضع را به قدر آن از پادشاه خیر و منفعت رسد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید