منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خامه به معنی قلم امروز در زبان محاوره فارسی به کار گرفته نمی شود . قلم را نیز در حرف ـ ق ـ نوشته ام . این خامه به معنی یکی از مشتقات شیر مطرح است که در خواب غم و رنج و سوختن دل تعبیر می شود و دیدنش در خواب نیکو نیست اگر چه خودش غذایی است مقوی و خوشمزه . اگر در خواب ببینید که خامه می خورید غمی برای شما می رسد که دستتان را می سوزاند . چون خامه چکیده و فشرده شیر است و در خواب های ما به رقیق ترین و حساس ترین عواطف ما اشاره می کند . خریدن خامه نیز همین تعبیر را دارد . تعارف خامه به دیگران ناراحتی است چنانچه ببینید کسی برای شما خامه آورد غمی برای شما تحفه می آورد که همان حالت خریدن و خوردن خامه را دارد .

لوک اویتنهاو می گوید :

خامه : سود بسیار ؛ ارثی بزرگ

خوردن خامه : شما به هدفی که برای خود در نظر گرفته اید خواهید رسید

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید به میهمانان خود خامه تعارف می کنید ، نشانة آن است که باید به جای کشاورزی به تجارت در بازار بپردازید تا بتوانید ثروتی گرد بیاورید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید