محمدبن سیرین گوید :

خانه

مفرد درخواب زن است . اگر بیند

خانه

را یا ستونهای

خانه

را از جای برداشت ، دلیل که زنی خواهد ، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود . اگر بیند در

خانه

نو درون شد ، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود . اگر بیند که

خانه

مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که

خانه

از کیست ، دلیل که از دنیا رحلت کند . اگر بیند در

خانه

گریخته بود و در

خانه

او قفل نکرده بود و آن

خانه

به

خانه

دیگر پیوسته بود ، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد . اگر بیند بیمار است عافیت یابد . اگر بیند در

خانه

خود بشکست ، دلیل که از کسی او را مالی رسد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که

خانه

بر وی افتاد ، دلیل که مالی بسیار بدو رسد . اگر بیند که

خانه

بزرگ وفراخ گردید و از آن که بود بزرگتر شد ، دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود . اگر بیند در

خانه

او آهنین بود ، دلیل که توانگر شود . اگر در

خانه

او سیمین است ، دلیل که ا را توبه باید کردن از گناه و معصیت . اگر توانگر بود نعمتش زیاده شود . اگر بیند پیرامون

خانه

او هیچ

خانه

نبود ، دلیل که حالش تباه شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خانه

در خواب ما معیشت است ، اگر در خواب ببینید درون

خانه

ای بزرگ و مجلل هستید و آن

خانه

متعلق به شما است زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت . اگر ببینید

خانه

ای محقر و ویرانه دارید و آن

خانه

متعلق به شما است خواب شما خبر می دهد که زندگی بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد یافت . چنان چه ببینید یکی از اتاقهای

خانه

آشفته و خراب است بخشی از زندگی بیننده خواب دچار خرابی و ویرانی می شود و غمی و زیانی به او می رسد . اگر ببینید که در

خانه

شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در

خانه

شما از نقره است خوب نیست . اگر در خواب ببینید که

خانه

شما در محلی است که تنها مانده و گرداگرد آن هیچ

خانه

دیگری نیست خواب خوبی ندیده اید چرا که از تنهائی و بی کسی و غربت و تنگی زندگی خبر می دهد .

لوک اویتنهاو می گوید :

خانه

ساختن یک

خانه

: خوشبختی در عشق

خانه

مخروبه : مانعی از سر راه برداشته میشود

خانه

ای در آتش : بدبختیترک کردن

خانه

: یک منفعت غیر منتظرهخرید یک

خانه

: کامیابیتعمیر کردن

خانه

: یک امر پیچیده بالاخره روشن میشود

خانه

خالی : امیدهای واهیصاحب

خانه

بودن : کامیابی که از دسترنج خودتان حاصل خواهد شد

در کنج یک خیابان : شما نسبت به دیگران برتر هستید

خانه

جنگلی : بیگانگان استقبال خوبی از شما خواهند کرد

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن

خانه

و سرا عیش بود

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن

خانه

ساختن خوشحالی بود

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن خانة قدیمی خود در خواب ، نشانة آن است که اخباری به دستتان می رسد که موجب شور و نشاط شما می گردد .

2ـ اگر خواب ببینید خانة قدیمی شما ویران و مخروبه است ، نشانة آن است که خبر بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان را خواهید شنید . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که دوست عزیزی را از دست خواهد داد .

3ـ اگر خواب ببینید وارد خانة خود می شوید و همه چیز مرتب و دلخواه است ، علامت آن است که اعضای خانواده به شما علاقمندند و امور کاری نیز رضایت بخش خواهد بود .

4 . اگر در خواب ببینید که

خانه

شما را آب فراگرفته است ، نشانه‌ی آن است که برای پیروز شدن شر مبارزه خواهید کرد .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید