محمدبن سیرین گوید :

خانی دیدن ، غم و اندوه است ، زیرا که در خانی از بلا به زیر فرو شدن است چون بیند در خواب که درجائی فرو شد ، دلیل که غمگین و مستمند شود . اگر بیند که در خانی غسل کرد ، دلیل که از غم ها فرج یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که در خانه او خانی های بسیار پدید آمد ، دلیل که در آنجا غم و اندوه ومصیبت افتد و گریستن کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید