منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خاویار سکه های طلایی ، دانه های مروارید ، و قطعات جواهر است و دیدنش در خواب بسیار نیکو است . خاویار هرچه روشن تر باشد بهتر است . چنانچه در خواب ببینید خاویار می خورید ثروتی عظیم به شما می رسد . خریدن خاویار نیز همین تعبیر را دارد و داشتنش . خاویار در خواب از هیچ جهت بد نیست و خوب ترین وجه آن این است که ماهی را خودتان صید کرده باشید و خاویار را از شکمش بیرون بیاورید . این به نظر من برابر است با یافتن گنج .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید