محمدبن سیرین گوید :

خاکستر ، مال باطل است از قبل سلطان ، که بر کسی باقی بماند . اگر بیند خاکستر جمع کرد و باطل شد ، دلیل که مال از سلطان جمع کند و به وی نماند

بعضی از معبران گویند :

علمی حاصل کند که در وی هیچ خیر و نفع نباشد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن خاکستر درخواب بر نه وجه است

اول : عالم و دانشمندی که علمش مورد بذیرش و قبول نباشد .

دوم : مال حرام

سوم : کلام باطل .

چهارم : خصومت و دشمنی .

پنجم : فسق و گناه .

ششم : مکروحیله .

هفتم : حسادت و حسرت و افسوس .

هشتم : پشیمانی .

نهم : کاری که اندر آن خیری نباشد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خاکستر در خواب افسوس و ندامت کار بیهوده است . اگر دیدید در خواب به دنبال خاکستر می گردید تا آتش را جا به جا کنید برای رسیدن به هدفی که در نظرتان بزرگ جلوه می کند کاری بیهوده انجام می دهید که بعدا ندامت و پشیمانی می آورد . چنانچه در خواب خاکستر یافتید ندامت حتمی است و اگر نیافتید در آستانه تحسر قرار می گیرید . اگر دیدید خاکستر بر دست و لباس شما نشسته کاری می کنید که ندامت می آورد و آبروی شما در مخاطره قرار می گیرد . اگر دیدید پایتان در خاکستر فرو رفته سفری می کنید یا به جایی می روید که عبث است و ندامت دارد و زیان می بینید . اگر خاکستر در آشپزخانه بود همسرتان برای شما ملال و اندوه می آورد . اگر خاکستر بر سر شما نشسته بود عملی انجام می دهید که بزرگترها و روسا شما را سرزنش می کنند و شرمندگی می کشید . اگر خاکستر بر چهره شما نشسته بود خجالت می کشید و این شرمندگی تا مرحله رسوایی است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن خاکستر در خواب ، نشانة نومید شدن است و روبرو شدن با حوادثی تلخ و غم انگیز است . اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که محصولاتی آفت زده حاصل دست رنج او خواهد بود . اگر تاجری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که در معاملات و امور تجاری شکست خواهد خورد . اگر پدر یا مادری در خواب خاکستر ببیند ، علامت آن است که از دست فرزندان خود رنج بسیاری خواهند کشید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید