لوک اویتنهاو می گوید :

خاکسپاری

خاکسپاری

خویشاوند : رنج و محنت

خاکسپاری

یک بیگانه : ارثمراسم

خاکسپاری

: آشناییهای مفید ، ارثمراسم

خاکسپاری

خود : افکار بیهوده

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن مراسم

خاکسپاری

در خواب ، علامت ازدواجی نامبارک و داشتن فرزندی بیمار است . 2ـ دیدن مراسم

خاکسپاری

فردی بیگانه در خواب ، دلالت بر نگرانیهای ناگهانی دارد . 3ـ دیدن مراسم

خاکسپاری

فرزند خود در خواب ، نشانة سلامت اعضای خانواده است . اما یکی از دوستان دچار نومیدی بزرگی خواهد شد . 4ـ اگر زنی خواب ببیند با لباس سیاه در مراسم

خاکسپاری

کسی شرکت کرده است ، نشانة آن است که بزودی بیوه خواهد شد . 5ـ دیدن مراسم

خاکسپاری

یکی از نزدیکان در خواب ، علامت اختلافات و دعوا بین افراد خانواده است .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید