محمدبن سیرین گوید :

خاک به خواب دیدن کم و بسیاری آن درم است اگر بیند که در خانه او خاک بود ، به درستی که بی رنج او را به قدر آن مال حاصل شود . اگر بیند بر خاک همی رفت یا خاک همی خورد یا خاک جمع می کرد و بر می داشت ، دلیل مال و درم است او را .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند خاک از خانه بیرون می کشید و پراکنده می کرد ، دلیل که مال خود را هزینه کند . اگر بیند خاک از دست می افشاند دلیل که به قدر آن او را مال و درم جمع گردد و از آن منفعت یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن خاک در خواب بر پنج وجه است .

اول : مال .

دوم : منفعت .

سوم : شغل وکار دنیا .

چهارم : فائده از قبل پادشاه یا فائده از قبل رئیس .

پنجم : فایده از سوی زن .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خاک برکت و نعمت است . پول و مال است . اگر در خواب دیدید که خاک جمع می کنید موردی پیش می آید که پول می اندوزید و به جمع آوری مال می پردازید . اگر دیدید در خانه شما خاک زیادی انباشته است مالی بزرگ به شما می رسد . اگر دیدید که با شتر خاک آورده اید ، همان طور که در قدیم موسوم بود ، میراثی به شما می رسد . اگر با اسب خاک آوردید از مردی جوان مرد به شما سود می رسد . اگر با الاغ خاک به خانه خویش آوردید مردی احمق وسیله و سبب می شود که سودی به شما عاید گردد . اگر دیدید خاک را در هوا پراکنده می کنید و می پاشید مال خود را خرج می کنید یا به هدر می دهید . اگر دیدید خاکی را که آوررده اید یا خاکی که هست سرخ است گرفتار هیجان و خشم می شوید . اگر سبز بود تعبیر چمن را دارد و اگر زرد بود ، غیر طبیعی است و ملال و بیماری را خبر می دهد و چنان چه سیاه بود غم و مصیبت است اگر از چاه خاک بیرون آوردید مالی به زحمت نصیب شما می شود و اگر خاک را در چاه می ریختید کاری می کنید که زیان مالی متوجه شما می شود . اگر دیدید از تپه ای خاک بر می دارید مشکلی را آسان می نمائید و مانعی را سبک می نمائید که راحت تر برداشته شده و ضمنا سودی به قدر خاک برداشته شده عایدتان می گردد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن خوردن خاک مال یثیمان باشد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید خاک اطراف گلها و گیاهان زیرو رو شده است ، دلالت بر آن دارد که موقعیتهای مطلوب قسمت شما خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید لباس شما خاکی است ، نشانة آن است که تسلیم قانون می شوید ، یا ناچار خواهید شد ، خانة خود را ترک کنید .

3ـ اگر خواب ببینید کسی روی شما خاک می پاشد ، علامت آن است که دشمنان می کوشند به اعتبار و شهرت شما لطمه بزنند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید