آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن فردی خبرچین در خواب ، نشانة آن است که دشمنانی خواهید داشت که می کوشند به زندگی شما آسیب وارد آورند .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران شما را فردی خبرچین قلمداد می کنند ، علامت آن است که زندگی آیندة شما پر از فراز و نشیب خواهد بود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 10
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید