گفته اند سه قول است . بعضی گویند : زن بود ، بعضی گویند : رسول ثقه که متاع مردمان به شهرها می برد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند خبزه آبگینه در سرای داشت ، دلیل که زن را طلاق بدهد .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که خبزه داشت یا کسی به او داد ، دلیل که زنی خادمه بر قدر خبزه او را حاصل شود یا با زنی خادمه وی صحبت افتد و از او منفعت یابد . اگر کسی بیند که خبزه وی ضایع شد ، تاویلش به خلاف این است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید