محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند کسی او را ختنه کرد ، دلیل که سنت به جای آورد و نقصان کردن ختنه زیادتی مال دنیا بود . اگر کسی به خواب بیند ختنه کرد ، دلیل که سنتی به جای آورد که آن سنت او از گناهان بازدارد . اگر بیند که به هنگام ختنه خون بیرون آمد ، دلیل که بر آن سنت تائب است و از گناهان توبه کند . اگر بیند چون ختنه می کرد نظر به ختنه گاه می داشت ، دلیل که غم و اندوه یابد و بیم است که در خذلان افتد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر مردی ختنه کرده به خواب بیند او ختنه کردند ، دلیل که از گناهان باز شود و پاک گردد . اگر بیند که ختنه کرده نباشد ، دلیل که راه مسلمانی بازپس انداخته است و مال او بسیار شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

ختنه کردن به خواب بر پنج وجه است .

اول : سنت به جای آوردن .

دوم : فرزند .

سوم : نیکوئی .

چهارم : آسایش .

پنجم : جدائی از زن

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید