محمدبن سیرین گوید :

خربزه زرد در خواب بیماری است و خربزه سبز ، که شیرین نباشد ، بهتر از زرد است و خربزه بزرگ دیدن بهتر از کوچک است و خوردنش درخواب زیانی ندارد .

ابراهیم کرمانی گوید :

خربزه شیرین درخواب دیدن در وقت خویش و خوردن آن ، دلیل بر زوال غم و اندوه بود . اگر بی وقت بود ، بدان قدر گرفتار شود که آن را علاج نداند .

جابر مغربی گوید :

چون خربزه سبز خام است ، خاصه که به طعم شیری بود ، بهتر بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن خربزه درخواب بر پنج وجه است .

اول : بیماری .

دوم : زن .

سوم : غم .

چهارم : منفعت .

پنجم : عیش و زندگی خوش ، خاصه که شیرین باشد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن خربزه در خواب بستگی به وضع خربزه دارد و با تغییراتی که در رنگ و مزه و کیفیت آن پیدا می شود تعابیر متعارف می گردند . خربزه کلا عیش است و تمتعی است که ما از چیزهای مختلف می بریم . این عیش و تمتع و لذت گاه کام ما را شیرین می کند و گاه تلخی می آورد . چنانچه بیننده خواب ببیند که خربزه می خورد و آن خربزه شیرین است کامیاب می شود به اندازه خربزه ای که خورده و به قدر شیرینی آن . اگر خربزه ای که می خورید بزرگ باشد بهتر از این است که کوچک و محقر باشد . اگر در خواب دیدید که خربزه می خورید و فصل خربزه است نیکو است و خواب شما می گوید غم و اندوه شما از بین می رود و اگر چیزی از خربزه باقی بماند به همان مقدار غم شما باقی می ماند که با این وصف اگر تمام خربزه را بخورید بهتر است . اگر ببینید که خربزه زیادی دارید با انبوهی از مشکلات رو به رو می شوید و اگر یکی از خربزه ها را بردارید کامیابی است به همان اندازه که برگرفته اید . دیدن خربزه لکه دار در خواب خوب نیست . در غیر فصل نیز خوردن خربزه خوب نیست و نشان غم و اندوه است .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن خربزه رنجوری بود

دیدن خربزه مالی باشد که بسعی دوستی بوی رسد

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید