اگر بیند خرتوت همی خورد ، دلیل که مال خویش به رنج حاصل کند و بر عیال هزینه کند . اگر بیند خرتوت از درخت جمع کرد ، دلیل که از مردی بخیل به قدر آن مالی که کسب خود حاصل کند . اگر بیند خرتوت را به آتش همی پخت ، دلیل که پادشاهی مال وی را بستاند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید