محمدبن سیرین گوید :

خوردن خردل در خواب ، دلیل بر غم و اندیشه کند و نیز خوردن آن ، دلیل بر نقصان مال کند یا رنج و بیماری .

جابرمغربی گوید :

خوردن خردل به خواب ، دلیل بر غم و اندوه است و بعضی از معبران گویند : دلیل کند بر نج و مصیبت .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خردل یا اسپندان در خواب غم و اندوه و تلخ کامی است چه خشک ببینیم و چه تر و تازه . خردل به صورت خشک و نکوبیده اندوه نزدیک است و غمی است که می توان از آن دوری کرد و بیننده این خواب بهتر است با احتیاط رفتار کند و در روزهای آینده و ترجیح دارد تا ده روز مراقب اعمال و رفتار خویش باشد . گرفتن خردل از کسی چه برای مصرف غذایی باشد و چه بی هدف گواه بر این است که از جانب آن کس غم یا زیانی به بیننده خواب می رسد . دهنده خردل در خواب اگر ناشناس باشد دشمن است . دادن خردل به دیگران همین تعبیر را دارد و می گوید از جانب بیننده خواب به اطرافیانش زیان می رسد که آزردگی خاطر پیدا می کند و گاه ممکن است این آسیب و زیان زیاد باشد . داشتن خردل ولی بیرون افکندن و دور ریختن آن از فشار غم و اندوه می کاهد ولی گویای آن نیست که غم اصلا وجود ندارد . جدا شدن از آن تخفیف غم است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید