آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن خرسهای قطبی در خواب ، علامت آن است که بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیک خواهد شد . بزرگترین دشمنان با رفتاری دوستانه می خواهند شما را فریب بدهند . رقبا نیز می کوشند ، مقام شما را از آن خود کنند .

2ـ دیدن پوست خرس قطبی در خواب ، نشانة غلبه بر مخالفان است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید