محمدبن سیرین گوید :

خرس

به خواب دیدن ، دشمن فرومایه دزد احمق است . اگر بیند بر

خرس

نشسته بود . دلیل که از پادشاه خواری یابد . اگر بیند

خرس

زا بکشت ، دلیل که بر دشمن ظفر یابد . اگر بیند گوشت او همی خورد یا پوستش را با خود داشت ، دلیل که ترس و بیم به وی رسد .

ابراهیم کرمانی گوید :

خرس

به خواب ، مردی بدبخت و دیوانه است . اگر

خرس

ماده بیند ، زنی بدبخت و دیوانه بود . اگر بیند

خرس

ماده را بگرفت ، دلیل که زنی بدین صفت به نکاح بخواهد . اگر بیند که

خرس

به خانه او آمد ، دلیل که زنی بخواهد اگر ماده بود . اگر نر بود مردی بدین صفت به خانه او درآید . اگر بیند

خرس

را بکشت یا بر وی نشست ، دلیل که بر دشمن ظفر یابد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خرس

دشمن قوی پنجه و زورمند است . اگر در خواب دیدید که

خرس

را کشتید بر مشکلات پیروز می شوید یا دشمن را از پای در می آورید . اگر دیدید که از

خرس

فرار می کنید ابراز ضعف و ناتوانی است اما گویای این است که پیروزی حاصل می کنید به شرط آن که

خرس

پشت سرتان نیاید . اگر دیدید که گوشت

خرس

می خورید از همان دشمن یا مشکلی که دارید بهره مند می شوید . اگر دیدید که پوست

خرس

را لباس کرده و پوشیده اید به افتخا می رسید و بر دشمن چیره می شوید .

لوک اویتنهاو می گوید :

خرس

دیدن آن : شانس در بازی ورق و دیگر بازیها

موردحمله

خرس

واقع شدن : زیان

خرسی که میرقصد : با آدمهای احمق سرو کار داشتن

شکار

خرس

: ماجراجویی نکنید

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن

خرس

در خواب ، علامت آن است که در هر کاری که دنباله رو باشید ، با شکست مواجه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید خرسی را می کشید ، نشانة رهایی از بند گرفتاریهای قبلی است .

3ـ اگر دختری خواب

خرس

ببیند ، نشانة آن است که در رقابت و هم چشمی با دیگری بدبخت و نومید خواهد شد .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید