محمدبن سیرین گوید :

خرما درخواب . مال و خواسته است .

اگر بیند خرما همی خورد ، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود ، اگر بازرگان است ، مالش زیاد گردد .

اگر بیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت ، اگر از اهل علم بود ، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد ، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود

اگر بیند خرما خورد ، دلیل که میراث یابد .

اگر بیند خرمای نارسیده بخورد ، دلیل که میراث فرزندان یابد .

اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود ، چنانکه بار بسیار داشت ، دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند به نکاح و از وی منفعت یابد . اگر بیند آن خرما بن خشک بود ، دلیل که میان ایشان جدائی افتد .

اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید ، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد .

اگر بیند خرما را ببرید ، دلیل که کسی از اهل بیت او بیمار شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند خرمای تازه داشت ، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختی حاصل کند

بعضی از معبران گویند : خرما به خواب دیدن منفعت و شادی بود که از مهتری به وی رسد .

اگر بیند درخانه خرمای بسیار داشت ، دلیل که به قدر خرما از ضیاع و عقار خویش مال حاصل کند .

اگر بیند خرمای تازه یا خشک همی خورد ، دلیل که حلاوت ایمان بیابد و کارش به نظام شود .

اگر بیند خرما بن خشک می برید ، دلیل که کاری که در دست دارد ناتمام و بی نظام گردد .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند خرما بدست فراگرفت ، دلیل که زنی توانگر بخواهد و به قول دیگر مال یابد .

اگر بیند از خرما انگور سیاه فرا گرفت ، دلیل که سخن لطیف از مردی منافق شنود

بعضی گویند : از مردی جاهل سخن مفید شنود .

اگر صاحب خواب غمگین شود ، شادمان شود و از غم فرج یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن خرما ، مال حلال بود ، از جهت رئیسی کریم

دیدن بسر در خواب ، ( یعنی غوره خرما ) ، دلیل دین پاک و مال حلال است

دیدن خرمای تازه ، دلیل روشنائی چشم و فرزند نیکو بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است . اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد . بهره ای می برید . توفیقی حاصل می کنید . اگر دیدید خرما به کسی می دهید به او سود می رسانید . چنان چه در خواب ببینید که خرما خیرات می کنید بهره ای نصیب شما می شود که هم وسیع است و هم زیاد . اگر در خواب دیدید که خرما می خورید و هسته اش را به زمین می افکنید سود بی دغدغه می برید . اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می آورد . اگر در خواب ببینید خرما خریده اید و به خانه می برید معاش شما گسترش می یابد و اگر ببینید نخل می کارید زنی خوش نیت و خوش طبع خواهید خواست . این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و آینده ای روشن را نوید می دهد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببینید ، نشانة پیوندی فرخنده است .

2ـ اگر خواب ببینید از خرمای بسته بندی شده می خورید ، علامت کمبود و پریشانی است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید