محمدبن سیرین گوید :

خرمن غله به خواب ، مردی است که به رنج و تعب مال جمع کند و آن مال را به گزاف هزینه کند با زن خویش . اگر بیند خرمن غله بخرید یا کسی به وی داد ، دلیل که زن خواهد و بعضی گویند : او را با مردی صحبت افتد که او را مال به رنج وتعب بدست آید .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خرمن در خواب مال انبوه و اندوخته است و خیر و برکت و نعمتی است که در اثر کار و کوشش حاصل می گردد نه بر سبیل تصادف و میراث و شانس . چنانچه در خواب خرمن گندم ببینید بهتر از خرمن جو و دیگر غلات و حبوب است . اگر در خواب ببینید خرمنی گندم هست که به شما تعلق دارد مالی و پولی آنچنان که گفتم نصیب شما می گردد و اگر دیدید خرمن گرد می آورید کاری پر برکت را آغاز می کنید . اگر دیدید خرمن را باد می دهید به حساب مال خود می رسید . اگر دیدید خرمنی هست که به شما تعلق ندارد اما از آن بر می دارید به نیت پختن نان معاش شما تامین می شود و فراخ روزی می گردید . خرمن جو نیز همین تعبیر را دارد اما گندم بهتر است . خرمن باید زرد باشد و اگر در خواب احساس کردید که خرمن زرد نیست و رنگ غیر معمول دارد پولی است حرام و نامشروع که به اشاره می رود .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن خرمن در خواب ، علامت لذت و سعادت است .

2ـ دیدن خرمن انبوه در خواب ، علامت آن است که تشکیلات سیاسی می کوشند مواضع خود را پیش ببرند .

3ـ دیدن خرمن اندک در خواب ، علامت سود کم است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید