محمدبن سیرین گوید :

خرچنگ درخواب ، مردی بدخوی دون همت و کینه دار بود . اگر بیند که خرچنگی بگرفت ، دلیل که با کسی بدخوی دون همت مصاحبت دارد و از وی اندک مایه منفعت حاصل کند . اگر بیند خرچنگ را بکشت یا از خود دور انداخت ، دلیل که از صحبت مردی بدخوی دون همت جدا شود . اگر بیند که گوشت خرچنگ می خورد ، دلیل که او را به قدر آن ازجائی مال حاصل شود به سبب شغل دون .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی بیند خرچنگی داشت ، دلیل که دوستی یابد خوش طبع و سازگار که از آن نیکوئی یابد . اگر بیند که گوشت خرچنگ میخورد ، دلیل که به قدر آن از کسی مال حاصل کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خرچنگ در خواب گرفتاری دست و پاگیر است از آن نوع گرفتاری ها که هر طرفش را درست می کنید طرف دیگرش خراب می شود . ابن سیرین می گوید که خرچنگ در خواب مردی است یا اصولا شخصی است بدگهر و دون همت و کینه توز و همان طور که از شکلش مشهود است چندین دست و پا دارد . این دست و پای متعدد در خواب های ما بدهکاری خرد خرد است . کشتن خرچنگ در خواب خوب است چون پیروزی بر مشکلات تعبیر می شود . اگر در خواب از خرچنگ نترسید بهتر از این است که بترسید . اگر در خواب ببینید که گوشت خرچنگ می خورید خوب است چون پول و مالی نصیب شما می شود که متعلق به دشمنی بد خواه است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن خرچنگ در خواب ، علامت آن است که به شما ثروتی بخشیده خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید گوشت خرچنگ می خورید ، نشانة آن است که در اثر معاشرت با افراد خوشگذران به آلودگی کشیده خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید گوشت خرچنگ را در سالاد ریخته اید ، نشانة آن است که دستیابی به ثروت و موفقیت تغییری در دست و دل بازی شما نمی دهد ، از زندگی لذتهای فراوان خواهید برد .

4ـ اگر خواب ببینید برای صرف غذا دستور می دهید خوراک خرچنگ برایتان بیاورند ، نشانة آن است که زیردستانی خواهید داست و به مقام برجسته ای دست خواهید یافت .

5ـ اگر در خواب خرچنگی را در آبهای شیرین ببینید ، نشانة آن است که فریب و نیرنگ خواهید خورد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید