محمدبن سیرین گوید :

خرید و فروش کردن درخواب بد است . اگر بیند کسی او را بفروخت ، دلیل که کارش شوریده شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

خرید و فروش ، دلیل بود که به قدر و قیمت کار چیزی یابد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خرید در خواب خوب است اما باید دید چه می خرید اما فروش خوب نیست . معبران کلا نوشته اند خرید و فروش و معامله در خواب خوب نیست لیکن درست نیست که خرید خوب نباشد . برای فروش در علم تعبیر دلایلی هست که برای خرید نیست . پس خرید به نظر من خوب است اما فروش خوب نیست فقط باید مشخص شود که چه می خرید و در برابر چه متاعی پول می پردازید یا معاوضه جنسی می کنید . نوشته اند معامله همراه فروش غم و اندوه است و زیان و نشان آنست که کار بیننده خواب آشفته و شوریده می شود چه کلا دادن جنس در مقابل گرفتن پول که کثیف است نیکو شناخته نشده اما دادن پول در مقابل گرفتن جنس خوب است خریدن اشیا شکننده و ضایع شدنی در خواب اتلاف مال تعبیر شده مثل خرید شیشه ، سفال ، کاسه و کوزه چینی و گلی یا میوه ها و سبزی هایی که ماندنی نیستند و دیر نمانده ضایع و فاسد می شوند و تعفن و گند بوجود می آورند که البته همه اینها در خواب خوب نیستند . خریدن این چیزها در خواب گوینده بی اعتباری و بی بهائی کارهایی است که در آینده نزدیک انجام می دهید اما خرید چیزهایی مثل ملک ، خانه و فرش خوب است منتها هر یک تعبیر خاصی دارند که اگر بخواهم بنویسم طولانی می شود .

لوک اویتنهاو می گوید :

خرید کردن جشن گرفتن

خرید ( وسایل خریده شده ) مراقب باشید

آیا این مطلب مفید بود؟ 8
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید