منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خرمهره بی ارزش است و در خواب نیز نماینده چیزها و کارهای باطل و بیهوده قرار میگیرد . بازی کردن با خر مهره خود فریبی است . آویختن خر مهره به دست و بازو و گردن نشان آن است که به چیزهای باطل مباهات می کنید یا غلو می نمائید و خود را غیر از آن چه هستید نشان می دهید . ریا می کنید و لاف می زنید . اگر ببینید به گردن سگ خویش خرمهره می بندید دوست خود را فریب می دهید . اگر ببینید به گردن گربه خویش خر مهره می آویزید همسر خویش را گول می زنید یا زنی دیگر از شما فریب می خورد و دروغ می شنود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید